You are here:
  1. ישנן דרכים רבות להיות יהודי בימינו. לחיים היהודיים יש וריאציות רבות – היהודים דוברים שפות שונות, מתפללים בדרכים שונות ומביעים את הערכים היהודיים באופן שונה.
  2. הרב יוסף ב. סולובייצ'יק טען בספרו "קול דודי דופק" שהיהודים כרוכים יחדיו בברית של יעוד ובברית של גורל, למרות המחלוקות ביניהם.
  3. ישנם מספר אתגרים רציניים מאוד לקולקטיב היהודי בחברה בת זמננו. עלינו לחשוב על היתרונות והחסרונות של כמה מהמגמות הרווחות בימינו.