You are here:

אנחנו מאמינים כי התגובה המרכזית לכל האתגרים הללו היא לשקף ולהדגיש את התועלת החיובית שמושגת מהשתייכות לעם היהודי. השתייכות זו איננה נטל או מקור למתח ותחרותיות. אנחנו מאמינים כי ההשתייכות לעם היהודי היא בעלת ערך עצום ורלוונטיות בעולם המודרני.

אנחנו מתייחסים לכמה מהסיבות החיוביות הללו בהקדמה הקונספטואלית שלנו.

בבואנו לנסות ולהדגים את הערך והרלוונטיות של העמיות היהודית בימינו, למחנכים יש כמה תפקידים שהם ממלאים עבור תלמידיהם – מדריך, חונך, מודל לחיקוי ובן שיחה- בחפשם תשובות לשאלות של עיצוב זהות.

מחנכים המעוניינים להתמודד עם אתגרים אלו יכולים להשתמש באסטרטגיות הבאות:

  • הדגישו את היתרונות והחשיבות שניתן למצוא בהשתייכות לעם היהודי. הבליטו את הרעיון שהשתייכות לאו דווקא מגבילה את האינדיווידואליות של הפרט אלא מעשירה את המקורות שקיימים לרשות היהודים להתפתחות האינדיווידואליות הייחודית לכל אחד מהם.
  • הדגישו את העובדה שהפרט יכול להגדיר את מידת השתייכותו לעם היהודי. ישנו טווח של מחויבות והשתייכות; המצב לא חייב להיות "הכל או כלום". עבור אנשים מסוימים ההשתייכות תהיה מרכזית בחייהם, ולאחרים היא תהיה רק חלק ממגוון רשתות שהם חברים בהן.
  • הבליטו את העובדה שעמיות לא מציעה גישה שאמורה להתאים לכולם. קיימת קשת של אפשרויות לאנשים המרגישים אתגר ביחסים שלהם עם הקולקטיב היהודי.
  • הציעו לתלמידים נקודת מבט על ריבוי זהויות קולקטיביות- ריבוי זה לא חייב להוביל לקונפליקט, אלא יכול להעשיר אותנו ואת הקהילות שלנו. הציעו דוגמאות למצבים מהחיים בהם קורה דבר כזה. עודדו תלמידים להרגיש גאים בזהויות המרובות שלהם ולא להתבייש בהן.
  • עזרו לתלמידים לדון ולדבר על מתח בין אינדיווידואליזם וזהות קולקטיבית. הציעו דוגמאות בהן הם יוכלו לשקול את הדעות שלהם לגבי מצבים בהם יש ערך להקרבת הצרכים הפרטיים לטובת אלו של הקבוצה.
  • עצבו גישה לעמיות שמאמצת שונות ופלורליזם. ניתן לסכם גישה זו ברעיון של "אחדות אך לא אחידות". לימדו וכבדו דעות וגישות שונות, והדגישו את ההיבטים החיוביים שניתן למצוא בהבדלים.
  • ארגז הכלים הינו כלי עבור הקהילה הבינלאומית של אנשי החינוך היהודים. אנחנו משתפים את המקורות שלנו בכל התחום, ומעודדים מחנכים לחלוק את מערכי השיעור והמקורות שלהם. כך נוכל ליצור מאגר תכניות המונע ומופעל על ידי המשתמשים.