You are here:
  1.  מה פירוש המילה "אחריות" עבורך? מה היא דורשת ממך?
  2. כלפי מי אתה מרגיש את האחריות הגדולה ביותר?
  3. באילו מצבים אתה מרגיש (או לא מרגיש) תחושת אחריות כלפי יהודים שאתה לא מכיר? על איזה בסיס אתה מרגיש אחריות כלפי אחרים, כולל יהודים?
  4. הרעיון של כל ישראל ערבים זה לזה התפתח גם כמנגנון בו יהודי יכול/אמור/צריך לקחת על עצמו את האחריות ל"חטאי" יהודים אחרים. האם ישנם מצבים בהם אתה חש כי התנהגות לא נאותה של יהודים אחרים מקרינה עליך, או שאתה צריך לקחת אחריות עליהם?
  5. האם הרעיון של כל ישראל ערבים זה לזה יוצרת תהודה בך ובחבריך? מדוע?
  6. האם אני אחראי לתמוך ביהודי אחר? האם אני אחראי למעשיו והתנהגותו?
  7. האם הרעיון של כל ישראל ערבים זה לזה בהכרח מייצג השקפת עולם פרטיקולארית? אם כן, האם ניתן להצדיקה ככזאת? האם ניתן למצוא פרשנויות אלטרנטיביות למשמעות של אחריות (ראה את השאלה הקודמת), או בהקשר של קיום יכולת יהודית לשנות את העולם, בצורה שתגשר על הפער בין פרטיקולאריות ואוניברסאליות?