You are here:
  1.  המסורת היהודית יצרה חברה בה החברים בעם היהודי הנם בעלי אחריות זה כלפי זה כחלק מחברותם בקולקטיב.
  2. היהדות מציינת את כל ישראל ערבים זה לזה כציווי. המילה "כל" מדגישה כי זו מחויבות כלפי כל אדם ואדם.
  3. קהילות יהודיות ארגנו עצמן תמיד בהתאם לעיקרון זה, באמצעות בניית מסגרות לתמיכה הדדית לאלו הזקוקים לכך.
  4. במהלך המאה ה-20 ישנן דוגמאות רבות בהן יהודים התגייסו בכדי לתמוך באחיהם מסביב לעולם בהתבסס על עקרון זה.