רקע היסטורי

התמקדות פרטיקולארית בקיום היהודים כעם הייתה לא רק לגיטימית (קהילות אחרות נהגו בצורה דומה), אלא הייתה גם הגישה הרלוונטית היחידה (אף קהילה אחרת לא עזרה להם). התפיסות המוסריות של העם היהודי כוונו כלפי נושאי פנים, שהיו הנושאים היחידים אשר הייתה להם שליטה עליהם.

בתקופה המודרנית והפוסט-מודרנית אפשרויות והזדמנויות חדשות הציפו שאלות חדשות, לדוגמא: כלפי מי צריכים היהודי הפרטי או הקהילה היהודית להיות מחויבים יותר – כלפי משפחתם, העיר וחברי הקהילה, או כלפי כלל בני האדם, כל הקהילות והקהילה הגלובאלית? העת החדשה יצרה הקשר חדש עבור היהודים, הן במונחים של יכולתם לשלוט בגורלם והן במונחים של מעורבותם בתנועות ובמאבקים אוניברסאליים. זה האחרון עניין יהודים מבחינה מוסרית – כלומר הם חשו כי מדובר בציווי יהודי לדאוג לכל מי שנברא בצלם. יתרה מכך, משזכו לאמנציפציה הם חשו חוב לאידיאולוגיות אוניברסאליות אשר העניקו להם חירויות חדשות.

אין פלא אפוא שהיהודים מצאו את עצמם בחזית של תנועות חברתיות רבות ומאבקים לצדק חברתי במאות ה-19 וה-20. חלק מהמאבקים דרשו נאמנות לכלל המין האנושי או למעמד חברתי מסוים, ולכן נוצר קונפליקט עם הנאמנות הבלעדית לעם היהודי. במקרים רבים יהודים בחרו להחליף את הנאמנות שלהם לקולקטיב היהודי עם מטרות אוניברסאליות.

"צדקה מתחילה בבית" כנגד "תיקון עולם"

המתח העכשווי בין ערכים פרטיקולאריים ואוניברסאליים ויישומם עבור העם היהודי באים לידי ביטוי בשיח האחריות וקביעת העדיפויות האישיות והקהילתיות. הטענה הפרטיקולארית מבטאת גישה מסורתית יותר הטוענת למתן קדימות לעם היהודי ולצרכיו. הטקסט המוסרי המרכזי שלה הנו העיקרון של "כל ישראל ערבים זה לזה" (אשר לוקח אחריות כלפי יהודים קודם לכל) וציוויים כדוגמת "עניי עירך קודמים". גישה זאת מעניקה עדיפות מוחלטת לאינטרס היהודי הקבוצתי. גרסה­­­ מתונה יותר לעמדה זו מסכימה עם המחויבות למטרות גלובליות כל עוד הן שניות בעדיפות לצרכים יהודיים.

בצד השני של המתרס, הטענה האוניברסאלית הנה כי כבני אדם מוסריים אנו צריכים לסייע לאחרים בהתבסס על הצורך והדחיפות, ולא על בסיס השתייכותם לעם מסוים. גישה זו מבוססת על הערך היהודי של "תיקון עולם במלכות שד"י", המתמקד בעולם ולאו דווקא בקהילה יהודית מסוימת. ביטוי מתון יותר לגישה זו דורש כי נפתח גישה מאוזנת יותר לפילנתרופיה – גישה המשלבת בין עדיפות יהודית מסורתית לבין מחויבות אוניברסאלית.

ראה דפי עמיות #6 לדעות וגישות מגוונות לנושאים אלו.