You are here:

חינוך לאחריות הדדית

 

ההקדמה הפדגוגית מספקת סקירה של עקרונות פדגוגיים לחשיפת תלמידים, בכל הגילאים והמסגרות, לעמיוּת יהודית. כפי שתואר ביתר פירוט בהקדמה, הפדגוגיה מורכבת משלושה מרכיבים:

 

 1. תחושת מעורבות בעם היהודי – חיבור עם הלב
 2. פיתוח מחויבות  לעמיוּת דרך ידע – חיבור עם השכל
 3. הנעת ביטויים מוכווני-פעולה של השתייכות לעשייה היהודית הקולקטיבית – חיבור עם הידיים

 

ארגז הכלים הוא כלי עבור הקהילה העולמית של מחנכים יהודיים.

אנחנו מחויבים לחלוק את המשאבים שלנו בכל התחום, ומעודדים מחנכים לחלוק את המקורות ומערכי השיעור שלהם. כך נוכל ליצור מאגר תכניות המונע ומופעל על ידי המשתמשים.

לחצו כאן בכדי לשלוח מערך שיעור משלכם.

 

חזור לראש הדף

רעיונות להצתת מעורבות

 

 • נועדו להתרכז במעורבות רגשית, מוטיבציה ללמידה נוספת, גאווה, סולידריות וחיבור.
 • שאלו את התלמידים לגבי האחריות שהם חשים כלפי משפחותיהם, חבריהם והקהילות שלהם. דונו בסוגים השונים של האחריות שהם חשים כלפי קבוצות שונות של אנשים (משפחותיהם, חברים, בני עיר וכדומה).
 • פגשו אנשים הפגינו רמות גבוהות של מחויבות לאחרים, יהודים ולא יהודים כאחד. השתמשו באנשים אלה כמודלים לחיקוי ודונו במה ניתן ללמוד מהם.

יש להציג את הנושאים לעיל בהקשר של התפקיד שהדורות הנוכחיים משחקים בהווה והעתיד היהודיים, עם דגש על העובדה שהעתיד של העם היהודי בידיהם של כל חבר וחבר בעם.

רעיונות לחיזוק מחויבות

 

נועדו לספק לתלמידים עוד ידע שיעזור להם להבין מהי עמיוּת יהודית ומדוע היא חשובה.

אזורי תוכן הקשורים לרעיון של "כל ישראל ערֵבים זה לזה" כוללים:

 • דוגמאות ומודלים לאופן שבו יהודים יחידים והקהילות שלהם חלקו את האחריות עבור כלל ישראל בנקודות שונות בהיסטוריה ובמגוון מיקומים.
 • דוגמאות לדרכים בהן יהודים וקהילות יהודיות ערכו עבור יהודים אחרים ברחבי העולם, כולל טקסטים וחומרים שמספרים את הסיפורים האלו.
 • טקסטים יהודיים שדנים בטבעה של אחריות, הרמות וסוגי המחויבות שיהודים הפגינו.

חזור לראש הדף

 

רעיונות להנעה לפעולה

 

נועדו לתת לתלמידים יישומים קונקרטיים לתחושת המוטיבציה והחיבור שלהם, ולחזק את המודעות שלהם לעמיוּת דרך פעילות.

 • חקרו את הצרכים של הקהילות היהודיות בחלקים אחרים של העולם ופַּתחו קמפיין או תכנית שתעזור לספק את הצרכים הללו.
 • התנדבו בבית אבות מקומי, בית חולים, בית כנסת או מוסד קהילתי אחר.

חזרה לראש העמוד