עבור התלמידים והקהל שלנו, המושגים וההנחות הטבועים בעמיות יהודית הם לרוב בעלי משמעות חיובית ואינם שנויים במחלוקת: שייכות לקהילה גלובלית, היות חלק משרשרת היסטורית ארוכה, חיבור למנהגים, ערכים ושפות יהודיות מגוונות ועוד. קל "למכור" את כל הדברים האלו לתלמידים שלנו והם גם יכולים לספק אמצעי למעורבות חיובית. עם זאת, לא הכל פשוט כל כך בתחום העמיות היהודית. אחד הנושאים הקשים ביותר להתמודדות צץ לרוב בשעת דיון בערכים המתחרים של פרטיקולריזם ואוניברסאליזם. המתח בין שני רעיונות אלו יכול להפוך שיחה אודות עמיות יהודית למורכבת וקשה, ואולי אף להרתיע מחנכים מלהתמודד עם השיחה בכלל. בפרק זה נתמודד עם הערכים של אוניברסאליזם ופרטיקולריזם בהקשר של עמיות יהודית. ננסה להראות כי המתח ביניהם יכול לשמש גם כמקור לאנרגיה חיובית שיכולה להזין, ולא להרתיע, תהליך חינוכי משמעותי ובונה.